Till Joakim Nergelius

Samerna och ILO 169


Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen har i sitt remissyttrande missförstått konventionen som en text för rennäringen. Det är dock en global konvention för (i Sverige) en hel ursprungsbefolkning, nämligen samerna. Av dessa, i Sverige 20 000 av en världsbefolkning om 80 000 samer i fyra länder, är renskötarna en liten minoritet om 2 000. Åtgärder måste därför i Sverige vidtagas för detta folk och tillvaratagandet av dess juridiska rätt till land och vatten. Härvid kommer de norrboende samerna i främsta rummet, lärare, farmaceuter, konstnärer, småbrukare m fl, även "altmuligmenn", 8 000, med renskötarna inalles 10 000 norrboende samer. Artikel 13 i konventionen, särskilt i dess franska officiella språkform, kan under inga förhållanden kringgås som två utredningar gör (Heurgren, Görel Oskarsson). Samerna måste få autonomi och medlemskap i Nordiska rådet (jfr Åland 25 000 invånare).

I Norden är det endast Sverige som försöker minimera samernas rätt genom att endast – i strid mot ILO 169 – rättsligt erkänna den lilla renskötargruppen. Denna konventionsstridiga politik, som tillkom genom en lagändring så sent som 1928, privilegium odiosum som dessutom är bortdömt av HD i dom 1981, leder till brain drain och degeneration. Påpekanden härom, om felaktig samepolitik och om att alla samer i norr hade jakt- och fiskerätt före 1928, synes ha uteslutits från den officiella remissammanställningen.

Tomas Cramér


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Wednesday, October 01, 2003. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.