Skrivelse till Claes-Göran Kjellander


Stockholm den 24 maj 2000


Till Redaktör

Claes-Göran Kjellander

DNB. B.

Jag sänder Dig här Vinterstjärna 2000 och Blodbok 2000 med Dick Harrisons recension i Sydsvenskan. Som kommentar till denna anför jag 1) Gunnar Myrdal hävdade med rätta att vetenskap kan bedrivas på fruktbärande sätt, och vara vetenskap, även med ett engagemang, om detta engagemang deklareras öppet. 2) Med min erfarenhet som hovrättsfiskal och t f lagman från Svea Hovrätt och domstolarna i åtta år, samt från Kammarkollegiet – som det var då med sin oslagbara expertis på äldre jordrätt – som t f kammarråd och kammaradvokatfiskal i åtta år, har jag statens egen utbildning i allmän rätt och i den speciella kameralrätten och äldre jordrätten, med praktisk processerfarenhet som domare och processuellt ombud.

Som sameförfattare, medlem av Sveriges Författarförbund sedan 1971, har jag alltså en utbildning, erfarenhet och kunskap som ingen annan har. Vid 40 år antog jag professor Israel Ruongs anbud att bli den första sameombudsmannen (det blev 35 år 1962–1997) varför jag även där har en unik erfarenhet av processer – av såväl renskötare som icke-renskötare – och ej minst offentlig försvarare i många brottmål mot samer samt civilmål. Bland civilmålen främst Altevatn 1963–1968 med bifall till alla våra yrkanden i Höyesterett 1968 (min forskning, mitt initiativ, mina fullmakter, mycket goda processuella insatser av höyesterettsadvokaten Björn Dalan), Skattefjäll 1966–1981, som dömde bort falsariet lapprivilegium odiosum av 1928, 1971 (utan denna dom skulle all rättskamp i Sverige för samerna vara utsiktslös). Referenten i HD i Skattefjällsmålet kritiserar dessa mål som oönskade mammutmål (sådan kritik hörs ej i Norge), men utan dem skulle vi ej fått sameting, som i och för sig blev felkonstruerat av politikerna med deras ständiga nedlåtenhet mot samerna.

Tack för Din artikel i DN den 18 maj 2000 och flera föregående.

Titeln Blodbok sammanhänger med Svante Isakssons hot om våld mot samerna (förordet och passim). Isaksson ger en mycket osakkunnig skildring av äganderätt och andra rättigheter, vilket jag som specialist i ämnet (se ovan) lätt ser.

Du talar om statens tunga ansvar mot samerna. Staten har bundit utredarna Lennart af Klintberg och Hans-Åke Wängberg vid att rättsförhållandet mellan samerna och Kronan skall vara som det är, dvs lappprivilegium odiosum av 1928, som är ett år 1981 av HD bortdömt falsarium. Som Bertil Bengtsson påpekat i sin opposition år 2000 mot Otto Jebens’ avhandling och i Svensk Juristtidning 2000 nr 1 har Sverige aldrig gjort någon djup sameutredning och svenska historiker-rättshistoriker har, som Dick Harrison påpekat, varit oförlåtligt ointresserade, ibland klart fientliga.

Norge har som stat skött utredandet bättre, men resultaten där har ytterst begränsad betydelse för Sverige, enär den svenska samepolitiken sedan Gustav Vasa varit mer samevänlig och ej påstått att staten äger fjällen (i Norge sålde den enväldige danske kungen stora fjällområden till privatmän). Sveriges nedlåtenhet mot samerna 1928, 1971 och senare har släppt andra intressenter alldeles för långt fram inom samernas gränser, särskilt skattefjällsgränsen och odlingsgränsen, och någon verklig vetenskaplig analys har staten ej velat tillåta utan förhindrat. Analysen finns i Samernas Vita Bok (SVB) 1966–2000, 30 volymer.

Sameförfattarna Cramér, Jebens och Korpijaakko (alfabetisk ordning), alla med tunga böcker i sameämnet, en djup produktion, måste stå i centrum för informationen, det sanningssökande studiet och de omedelbara åtgärderna. Ej enbart formal-juridik utan även och i allra högsta grad struktur, som formal-juridiken genomgående grovt försummat.

Se Cramérs opposition mot Ulf Mörkenstams avhandling om lapprivilegium i Stockholm 2000, som Historisk Tidskrift nedlåtande vägrat publicera. Oppositionen innehåller viktiga teser för framtiden, emancipation, disfranchisement, path dependence och exorbitable burden. Det sista begreppet kan tvinga bort den för samerna centrala renskötseln, samerna ger upp inför alla orimliga koloniala belastningar, ett självmord som i Masada, berget jag nyligen besökt. Paralleller, koloniala, nedvärderande världen över.

Med vänlig hälsning


Tomas Cramér
Bilagor


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Wednesday, October 01, 2003. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.