Brev till Expeditionschef Arne G. Arnesen, Stockholm den 8 maj 2003

Stockholm den 8 maj 2003


Expeditionschef

Arne G. Arnesen

OSLO, Norge


Broder,

Det vore roligt om Du kunde komma till Utrikespolitiska Institutet den 10 juni 2003, Lilla Nygatan 23 i Gamla stan i Stockholm kl 15.00. Talare är: J. H. Magga, Ulf Mörkenstam och Tomas Cramér. Ämne: Samerna och folkrätten.

Dr Mörkenstam och docent Staffan Källström har i boken Svenska värderingar?, Att se och ompröva det invanda, Carlssons bokförlag, Stockholm 2002 (sponsor Röda Korset, kungligt förord) utrett hur de svenska icke-renskötande samerna är den värst utsatta samegruppen som finns (helt utan rättigheter, tvärtom i Norge).

Jag är ganska skeptisk till Gaaltjes möte i Östersund i slutet av maj. I Porjus-manifestet i mitten av 1970-talet (mitt initiativ) togs ställning för dessa utsatta samer – många fiskesamer i norr – en sak som ej är något problem i Norge. Det är tveksamt om Gaaltje kan frigöra sig från den traditionella svenska same-fokuseringen på den lilla renskötargruppen (som dock har en symbolisk och kulturell tyngd för alla samer i Sverige).

Jag bifogar mitt PM "Samefrågan ur folkrättslig synpunkt" 2003-03-24.

I Sverige – som den avser – är man nu allmänt av den åsikten att Høyesterett är mycket friare än vår HD, som politiseras av att justitieråden tillsätts av regeringen utan oberoende sakkunnigprövning. De flesta tas direkt från departementen med den politisering som därav följer. De tas unga från hovrätterna, där man ju är skyldig att ha en egen uppfattning och så fort det behövs "skriva sig skiljaktig" = framföra sin egen mening. Detta är ju självklart omöjligt i ett departement. Där skall man skriva vad ministern vill – vi har haft socialdemokratiskt styre i 63 år. Skriver man ej vad ministern vill, blir man ej justitieråd eller regeringsråd. Arbetspressen är enorm i departementet och man blir "gleichschaltet" (Hitler). Dessa ränder går ej ur när man i djup tacksamhet mot utnämnaren blir justitieråd, rätten till egen åsikt har man glömt.

Därav förklaras att Altevatn-målet dömdes rätt i Norge 1965 och 1968, se Varfjell 1979 (= Altevatn var ett genombrott). NOU 2001:34 är intressant.

Skulle gärna höra från Dig!

Med vänliga hälsningar


Tomas Cramér.

P.S. I den nämnda boken kritiseras Hägerströmianismen från Uppsala, en lära som dominerat i den svenska samepolitiken och går ut på att på filosofisk grund bortse från etik och moral – en lära som man sluppit Norge. Den orättfärdiga förnorskningspolitiken hade en annan grund. – Jag vill poängtera Ove Bjarnars och Jarl Galléns utredningar.


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Friday, August 01, 2003. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.