Den samiska budkaveln

Till Sveriges regering och vederbörande


Den samiska budkaveln var en av de främsta aktörerna när sameministern Annika Åhnberg övertygades om att på regeringens vägnar med dess bifall be samerna om ursäkt för oförrätter främst under 1900-talet, grundlagsstridiga tvångsförflyttningar, undermålig skola, misstolkad landrätt genom undermålig missaktande näringslagstiftning 1886, 1928, 1993 etc., civilrätt, fortfarande trots 1981 års HD-dom av riksdagen vantolkad som falsariet lapprivilegium (permanent missaktning).

            Budkaveln ger nu, för iakttagande och efterrättelse, in yttranden av Tomas Cramér i form av ett föredrag 2005-01-19 och ett yttrande 2005-01-24 m.m. som hänsyftar på Vinterstierna I (2000) och II (2004) tillhopa ca 700 sidor, där bl.a. 20 opinionssammanträden inför talrik publik med brett positivt sameengage­mang redovisas, ett vittgripande folkligt intresse med tydlig rättslig fokusering. Enär all offentlig makt utgår från folket och opinionsfrihet råder kan det ifråga­sättas om partierna företräder svenska folket enligt RF i samefrågan på ett representativt och folkrättsenligt sätt. Någon rättvisande landsomfattande opinionsundersökning i den samiska rättsfrågan har ej utförts utan hegemoni härskar, med ministeriell opinionsbildning för 20 Mkr. Inför en sådan opinionsundersökning av ett objektivt institut måste erkända erfarna sak­kunniga "acknowledged authorities" anlitas med full obegränsad yttrandefrihet utan hegemoni och departementsstyrda frågeställningar. Folkets upplysta samtycke "informed consent" måste föreligga i samefrågan, fri åsiktsbildning, utan styrning av Forum för levande historia, som politiskt tabubelägger samefrågan, trots att ett diariefört rikt dokumenterat ärende där anhängiggjorts, och andra regeringsorgan. Den opinion som de 20 mötena givit uttryck åt måste få likvärdigt stöd.

            Skriften Samer, 2004 redovisar ej samernas egen folkrörelse med Gustaf Park, Israel Ruong, Nikolaus Stenberg m.fl. och vad denna folkrörelse själv gjort. De offentliga utredningarna 1999 och framåt angående ILO 169 är felstyrda och bygger på missuppfattningar, hegemoni och begränsande direktiv, medan sameämnet kräver full frihet för objektiva utredningar med full yttrandefrihet så att makthavaren folket blir rätt underrättad.

            Missaktning av rasgrupp/etnisk grupp straffas enligt 16:8 brottsbalken. Läs hela paragrafen. Den offentliga makten utövas under lagarna RF 1:1, 2:18 och 16:8 i brottsbalken samt artikel 3 m.fl. punkter i Europakonventionen. Det saknas ett folkets (9 miljoner) mandat för beslut om samernas för hela landet principiellt viktiga (FN-konventioner, Europakonventionen och ILO 169) självbestämmanderätt och rätt till land och vatten (rådande folkrätt). Dessa frågor har aldrig av partierna förts ut till valmanskåren på  ett allsidigt sätt i landet. En same/samevän har intet att rösta på, kan ej heller rösta bort antisamitiska mångtaliga politiker för att ej tala om hegemoniska byråkrater–jurister, vilka generellt undviker kunskap (Hamdahl–Bengtsson). Meningen med ILO 169 är ju just att komma tillrätta med kolonialistisk och missaktande lagstiftning.

            EU och nämnda konventioner förutsätter ett rättsväsen med självständighet och möjlighet att skipa rätt för ett urfolk utan hinder av typen 11:14 RF (mot­svarande) som Bengtsson åberopade i sitt votum 1981. Sverige måste motsvara de internationella kraven när det gäller de högre domstolarna och deras frihet gentemot politiska makthavare. Hur utövas tillsättningsmakten i Sverige? 11:14 gäller ej i Strasbourg eller Genève men i tre svenska instanser som först måste passeras utan hopp om framgång där, och med ytterst dyra kostnader. Är Sverige en rättsstat?

            I många småorter i Norrland läggs post och affärer ned och befolkningen minskar. Renskötseln – om den får ett rimligt statsstöd och EU-stöd och slipper få sina rättigheter avlövade (judeparallellen både i Sverige på 1780-talet och i Tyskland) har framtiden för sig med ett förblivande näringsunderlag och ur­gammal lokal förankring. Detta måste svenska folket bejaka, även om en del lokala konkurrerande intressen, vilka ej leder till permanent kvarvaro,  miss­tycker och kräver orättmätigt företräde.

            Försvunna vattenfallsbyar och nedlagda nybyggen och gruvor m.m är sådana exempel på icke-permanent närvaro, det alltmer maskiniserade skogs­bruket likaså. Se Göran Palms Vintersaga.

            Knut Olivecronas av HD 1884 i stort gillade votum innefattar grov missaktning av samerna och är enligt nu gällande lag grovt kriminellt gentemot ras och etnisk grupp (16:8 brottsbalken). Det var hans HD som yrkade att 1886 års lag skulle ges en rubrik med generell syftning angående den näringsrättsliga rätten till renbete. Äganderätten ovan 1873 års odlingsgräns var ej utredd kommittémässigt då och är det ej heller nu. Förvaltningen saknar juridisk grund, vilar blott på administrativ instruktion. Skattefjällen är ej tilldömda kronan. Utredningsförslaget gällde lapparna och de bofasta, ingalunda äganderättsfrågor. Det var som sagt Olivecronas HD som föreslog en ändrad, missledande rubrik på 1886 års lag. HD konstaterade 1981 att samernas rätt är civilrätt. En sådan rätt drabbas ej – här gjorde HD 1981 ett stort misstag – av näringslagstiftning. Skulle 1886 års och följande lagar i något avseende tolkas som drabbande samernas äganderätt, måste detta bedömas ogiltigt pga. den missaktning och nedvärdering/förnedring som uppbär lagarna. Denna missaktning är numera uppenbar, men HD har 1981 utgått från att sådan ej föreligger, som klart framgår av kapitlet om rättegångskostnad (ej i NJA).

            Budkaveln yrkar att de båda FN-kommittéernas (Genève) yttranden över Sveriges pliktrapporter på svenska språket delges media och alla samebyar och sameföreningar i dokumentform genom posten så att försummelsen i FN-dekaden och i skriften Samer åtminstone så till vida i möjlig mån gottgörs.

            Budkaveln yrkar vidare att ambassadören Love Kellbergs yttranden till UD angående ny renbeteskonvention offentliggörs och att det klargörs om dessa yttranden nått sameminister Nykvist personligen.

            Än vidare yrkar Budkaveln att rättsprövning av svenska samebyars och samers rätt i Norge rättsprövas vid norsk domstol med svensk fri rättegång, täckande även internationella instanser och vid eventuell förlust motpartens rättegångskostnad.

            Budkaveln befullmäktigar Tomas Cramér att inge kompletterande material.

            Sveriges historia utan mäster Palm och Branting – sådan är same­missaktningen i skriften Samer och i den svenska FN-dekaden.

Porjus i februari 2005

Den samiska budkaveln

Lars J. Nutti (Sirkas) (även för egen del)


Bilaga

Justitierådet Knut Olivecronas enligt 16:8 brottsbalken nu kriminella miss­aktningsvotum i HD. Prop 2 1885; bilagt HD:s protokoll 1884-11-21 sid 5–11. "Utgångspunkten – att upprätthålla."

            Missaktningen framkommer även i andra vota i 1884 års HD, till avgjord skillnad mot 1868 års HD (före vulgärdarwinismens genombrott). Märk att Olivecrona flera gånger före 1884 (innan han sett det socialdarwinistiska ljuset från Spencer, Haeckel m.fl.) i HD anslutit sig till 1868 års HD i samefrågan. Liksom Åke Holmbäck 1920/1922 m.fl. var Olivecrona en opportunistisk politisk åsiktsbytare, antisamit. Lagar med  sådan bakgrund kan ej tillämpas. Rättsprövning krävs.

            Justitieråden Rabe, Olivecrona, von Segebaden, Lindhagen och Östergren framställde ett framgångsrikt yrkande, sid 29, med missaktningen som bak­grund och motiv, att 1886 års lag skulle få en grovt missledande rubrik, vilken bidragit till missuppfattningar om att denna näringsförfattning skulle kunna ha juridiska verkningar utöver vad som (bristfälligt) utretts av den tillsatta kommittén, nämligen förhållandet till de bofasta.

            Rättsverkningarna från hela Vasaättens tid inklusive samebyns skatte­mannarätt enligt skattläggning som hemmansbruk samt 1789 års riksdags förenings- och säkerhetsakt har ej behandlats av den nämnda kommittén.


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Wednesday, March 30, 2005. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.