Tomas Cramér

Författaren


    Boken Vinterstierna är till salu från författaren till självkostnadspris, 300:- plus moms. Den innehåller, förutom det material som presenteras här, även en hel del citat ur tidningar och rapporter samt fler appendix.

Biografier

Ur Fackförfattare i Sverige, Sveriges författarförbund 1999.

Tomas Cramér

Sjötullsbacken 11, 115 25 Stockholm
08-661 00 56, 08-660 94 42 fax

Cramér, N Tomas C, sameombudsman, Sthlm, f i Danderyd, Sthlm 1, 220101 av univkansler Harald C och Marta, f Hansson. Jur kand Uppsala 47, tingstjg 47-49, fiskal Svea hovr 50, advfiskal Kammarkoll 54, sameombm sed 62, bl a Altevatnmålet 63-68, skattefjällsmålet 66-81 o internat samemål i Genève o Strasbourg 87, 96. Föreläsn i urfolksrätt Navajo Community Coll Arizona 73, Jawaharlal Nehru Univ New Delhi 77, Bergens univ 83 o 88, Turun Yliopìsto 83, Rovaniemi univ 87, Maribor univ Slovenien 92, Köpenh univ 93, Roskilede univ 98, Linköpings univ 99. Skr Studier i renbeteslagstiftn (70), red Samernas Vita bok (30 vol 1966-2000), art i fack- och dagspress.

Ur Författaren själv, Förlags AB Wiken, Lund 1993.

Cramér, Tomas, född 1922 i Danderyd, är mest känd som sameombudsman.

Han verkade i cirka 8 år, från 1947 då han tog sin jur kand i Uppsala, i Svea Hovrätt och andra domstolar. 1954 övergick han till att bli kammaradvokatfiskal i kammarkollegium och lämnade detta för sameombudsmannaämbetet, anställd av samerna från 1962 till pensioneringen 1982. Han har fortsatt att verka intensivt för samerna i massmedier. Han har särkilt slagit vakt om de mest underpriviligierade samerna som bor uppe i norr och uppgår till 8 000. Sverige har egentligen endast velat erkänna renskötarna som äkta samer (2 000). Detta är ett fel som C angripit i syfte att bevara samekulturen för framtiden i Sverige. Han har sett det som en stor förtjänst hos samerna att de ej varit något krigförande folk.

Det ligger på något sätt i djupet av den svenska uppfattningen om svenskarna att det är berömvärt att föra krig och utmärka sig i krig (”vikingarna”). I en människovärld, som till slut får dragas med de en gång uppfunna kärnvapnen, är det av stor vikt att fredliga paradigm och fredliga myter och förebilder kan bevaras.

Detta är mycket svårt att få gehör för i Sverige när det gäller svenska förhållanden.

C har satt in sina krafter på att få Sverige att erkänna sitt diskriminerande och kolonialistiska förflutna i den svenska samefrågan. Det bör ej vara så att hithörande problem uppmärksammas i Sverige, endast när problemen befinner sig på motsatta sidan av jordklotet.

Inom författarförbundet har C sökt få gehör för hithörande synpunkter i omfattande motioner, vilka även gällt förbundets organisation och ensidiga struktur (styrelsepartiet). Han driver en intensiv internationell föreläsningsverksamhet (Europa USA, Indien) och har framdrivit domar i högsta instans till samernas fördel i Oslo 1968 och i Stockholm 1981. Han har utgivit Studier i renbeteslagstiftning (1979; medförfattare G Prawitz) samt Samernas Vita Bok (SVB), 24 volymer 1966-92.

Han är kyrkoråd, Rotarypresident och styrelseledamot i Viktor-Rydberg-sällskapet.

 


– Innehåll –

Copryright 1966 till dags dato Tomas Cramér. Senast uppdaterad Wednesday, 06 December, 2006. Sidan laddad gånger. Webmaster Carl Cramér.